با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که اشرف نشان مقاوم و استوار مریم حجازی، شنبه شب ۲۱ دسامبر، در شهر لس آنجلس در آمریکا در اثر بیماری درگذشت و به یاران شهید و صدیقی که سالها در کنار آنها در پهنه های مختلف فعالیت کرده بود، پیوست.از فردای براه افتادن حمام خون از سوی دیکتاتوری خامنه ای، اکنون در بسیاری از شهرهای کشور بویژه مناطقی که رژیم آخوندی آنان را امنیتی اعلام کرده است، شاهد پیدایش پروژه ای بنام «سربه نیست کردن» معترضین از سوی دوایر امنیتی و سپاه می باشیم.

صفحه10 از289