نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم. زمان برای عدالت فرا می‌رسد. از: طاهر و احسان اقبال