مسافرین بیگناه، قربانی جنایت رژیم آخوندی!
تسلیت به بازماندگان آن عزیزان