«... شادروان استاد دهخدا در لغتنامه، ذیل "دیوان بلخ" ... آورده: "گویند در شهر بلخ قاضیان، اَحکام نادرستی صادر می کردند، بی گناهان را بزهکار و گناهکاران را معصوم جلوه می دادند. از این رو "دیوان بلخ" مَثَل هر دادگاه و مَحکمه یی شده است که احکام آن برخلاف حق باشد. هم او ... در معنای مثَل گوید: یعنی "در اینجا قانون و عدالتی برای رسیدگی به مظالم نیست" (۱).

 

ـ نادر میرزا (زادۀ ۱۲۴۲ ـ درگذشتۀ ۱۳۰۳ قمری)، از نویسندگان و تاریخنگاران نامدار دورۀ قاجار، در کتاب «تاریخ و جغرافی دارالسلطنۀ تبریز»، دربارۀ جنجالی که «معجزۀ گاو» در آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار و در دورۀ صدارت امیرکبیر به وجود آورده بود، چنین می نویسد: