توطئه اخیر رژیم با همکاری بنگاه سخن پراکنی انگلیس (بی بی سی جهانی) و بخش فارسی آن (آیت الله بی بی سی)، در تهیه مقاله ای مملو از افترا و تهمت علیه تنها پادزهر بنیادگرایی در ایران و منطقه، نویسنده این سطور را بر آن داشت تا چند مورد را شفاف سازی بنماید.