این مقاله به اظهارات جواد ظریف، نماینده سیاستهای برون مرزی رژیم ملایان می پردازد. او «زنده خوردن» را به مثابه متد سرکوبِ دگراندیشان دانسته و آن را در محافلی طرح می کند، که روزگاری قرار بود، با آنها خنده بر لب «گفتگوی تمدنها» را با تکیه بر «عقل گرایی» پیش ببرند. مقاله تلاش می کند با مدد فنومنولوژی (پدیدار شناسی) این کنش پریشی و «لغزش زبانی» را توضیح دهد و «حقیقت» پنهان ِ هستی این طایفه را نشان دهد.

    دکتر عزیز فولادوند


یقینا مشتاقان آزادی و رهایی ایران زمین از سلطه رژیم فاشیستی مذهبی آخوندها در جریان هستند که فیفا فدراسیون جهانی فوتبال پس از سال‌ها مذاکره، صحبت، دیدار و گفتگو حتی با شیاد بزرگ روحانی و دیگر مسئولین ورزشی بالاخره یک التیماتوم به فدراسیون فوتبال ایران داده است.


استیصال و درماندگی که حکومت آخوندها اینروزها به گونه ای مضاعف به آن مبتلا گشته اند، تمام دستگاه های ذیربط حکومتی را تحت تاثیر قرار داده است.

صفحه10 از822