مقاصد سرکوبگرانه خامنه ای از ایجاد قرارگاه کرونا، بیش از پیش آشکار میشود


به دنبال دستور خامنه ای به پاسدار باقری برای ایجاد قرارگاه سرکوب و جنایت و غارت تحت عنوان قرارگاه کرونا، گزارشها حاکی از بالا رفتن غلظت حضور نیروهای نظامی و سرکوبگر در شهرهای مختلف است.

خبرگزاری فرانسه - مخالفان ایرانی در آلبانی یک انقلاب را طراحی می کنند


خبرگزاری فرانسه به دنبال یک بازدید ۸ ساعته از سراسر قرارگاه اشرف ۳ گزارشی همراه با فیلم و عکسهای متعدد از این بازدید را تحت عنوان «شهری در آلبانی که در آن مخالفان ایرانی مقاومت میکنند» منتشر کرد.

صفحه9 از5951