سنای آمریکا؛ جلسه جوامع ایرانیان، قیام ایران، ملتی برای آزادی به پا می خیزد

 

روز پنجشنبه ۲۲ اسفند یک کنفرانس در مجلس سنای ایالات متحده در حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت پنهانکاری رژیم آخوندی در زمینه گسترش کرونا که منجر به جانباختن هزاران نفر از مردم ایران شده برگزار گردید.

صفحه8 از5951