مجیزگویی روحانی از خامنه ای و گوشزد کردن خطر دشمن در مجلس آخوندی

مجیزگویی آخوند روحانی از خامنه ای درمجلس نورسیده
 همراه با کوبیدن میخ فرماندهی و جنگ گرگها در ولایت بحرانی:
خامنه‌ای در سال۹۷ گفت رئیس‌جمهور فرمانده میدان جنگ هست
و ۲ قوه دیگر و همه نهادها موظف هستند به دولت یاری برسانند

نامه شماری از سناتورها و پارلمانترهای ایرلند به آنتونیو گوترز رژیم ایران از پاندمی ویروس کرونا برای سرکوب و دستگیری مخالفان استفاده می کند


نامه شماری از سناتورها و پارلمانترهای ایرلند به آنتونیو گوترز رژیم ایران از پاندمی ویروس کرونا برای سرکوب و دستگیری مخالفان استفاده می کند.

صفحه6 از5977