برایان هوک: منابع آبی ایران طی ۴۰سال گذشته قربانی سوءمدیریت رژیم ایران آن بوده است


برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران طی سخنانی به مناسبت روز جهانی آب گفت: منابع آبی در ایران طی ۴۰سال گذشته قربانی سوءمدیریت رژیم ایران و تاثیرات ویرانگر آن بوده است.

صفحه6 از5951