فوری- شورش در زندان تبریزامروز پنجشنبه ۷ فروردین زندانیان بجان آمده در زندان مرکزی شهر تبریز در اعتراض به وضعیت زندان و آزاد نکردن آنها در شرایط شیوع بیماری کرونا در زندان دست به شورش زدند.

خسارات سیل ویرانگر در۱۹ استان کشور تخریت اماکن مسکونی و بی خانمانی گسترده هموطنان انهدام هزاران کیلومتر راه


جاری شدن سیل در ۱۹استان میهن، براثر ویرانی محیط زیست در حاکمیت شوم آخوندی، با تخریب گسترده پلها و راهها، منازل مسکونی و باغها و زمینهای کشاورزی خسارات فراوانی به هموطنان وارد ساخته است.

صفحه5 از5951