مشخصات و اسناد انتقال ۱۸ مجروح قیام آبان به بیمارستان در تهران (سری هفتم)

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

 (سری هفتم اسناد انتقال مجروحان قیام آبان)

مشخصات و اسناد انتقال ۱۸مجروح قیام آبان به بیمارستان در تهران

در روزهای ۲۵ تا ۲۸آبان ۱۳۹۸

شامل ۴زن قیامی و ۲موتورسوار ۱۹ و ۲۰ساله که مزدوران با زدن خودرو موتور آنها را واژگون می‌کنند

 موج دستگیری


 اطلاعات و قضاییه جلادان پس از همه لجن‌پراکنی‌ها و سوختن طومارسازی ۸ هزار نفره از خانواده‌ «دلواپسان» و مزدوران «دلتنگ» نظام، در آستانه گردهمایی جهانی مقاومت برای همبستگی با قیام مردم ایران، به دستگیری و صدور احکام زندان برای هواداران و خانواده‌های مجاهدین و امضاءکنندگان بیانیه زندانیان دربند و از بند رسته روی آورده است.

وحشت رژیم از قیام و اعترافهای تکان‌دهنده وزیر بهداشت رژیم


اعترافهای وزیر بهداشت رژیم:‌ گزارش دوستان امنیتی را برای ما می‌آید که مردم از فقر رو به سمت طغیان می‌روند. اقتصاددانان مملکت باید به من ارائه می‌کردند که من چگونه می‌توانم. این مملکت را به‌گونه‌یی اداره کنم که طغیان ناشی از گرسنگی و فقر هم نداشته باشم.

فضیحت قرارداد وطن فروشانه۲۵ساله و جنگ گرگها


در حالی که حکومت آخوندی از انتشار مفاد قرارداد وطن‌فروشانه ۲۵ ساله خود با چین امتناع می‌کند، گزارشهای منتشر شده حاکی از قراردادی وطن فروشانه مبنی بر دادن امتیارات باورنکردنی در رابطه با جزیره کیش و امتیازات کلان اقتصادی در ازای حمایتهای نظامی و منطقه‌ای از سوی چین است.

مشخصات و اسناد انتقال ۱۹ مجروح قیام آبان به بیمارستان در تهرانکمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران منتشر می‌کند

(سری ششم اسناد انتقال مجروحان قیام آبان)

مشخصات و اسناد انتقال ۱۹ مجروح قیام آبان به بیمارستان در تهران

در روزهای ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۳۹۸

شامل یک مرد ۸۵ ساله و یک موتور سوار ۱۹ ساله که با خودرو پراید به او زدند

صفحه3 از5996