پس از انتشار خبر پیدا شدن جسد ۱۸ نفر از غرق‌شدگان در رودخانه هریرود توسط پاسداران جنایتکار خامنه ای، شهروندان خشمگین افغانی در منطقه کهسان هرات جاده‌ها را مسدود کردند و خواستار محاکمه و مجازات عاملان این جنایت تکان دهنده شدند.

گزارشها به نقل از فرماندار گلران در استان هرات حاکیست که اجساد قربانیان نشان می دهد آنها را قبل از انداختن به رودخانه کتک زده و شکنجه کرده اند.
به گفته شاهد عینی، از ۵۳ تن از کارگران افغان تنها ۱۲ تن از آنها توانستند خود را از آب نجات دهند و اجساد هفت تن دیگر را از آب بیرون کشیدند، اما بقیه در هریرود میان ایران و افغانستان ناپدید شده‌اند.