اعتراف رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم ۱۶ اردیبهشت ۹۹: موضوع دیگر که آنجا خیلی بحث شد دستگاههای رسمی ما حداقل ۷ دستگاه آمارهای مختلفی را ارائه میدهند از وضعیت بهرحال بستری یا فوتی که متفاوت هست، بحث های زیادی آنجا انجام شد. مقرر شد که با توجه به فرمتی که آنجا تصویب شد هیچ دستگاه دیگری آمار اعلام نکند، همه هر کس هم می خواهد آمار اعلام کند پایه آمار و مبانی مال وزارت بهداشت است،