آخوند روحانی در کرنش و خواری در مقابل خلیفه ارتجاع رکورد جدیدی برجای گذاشت.

درحالیکه خامنه ای عناصرباند مغلوب را با توسری رد صلاحیت و حذف کرده است، رئیس جمهور ورشکسته ارتجاع در وحشت از تحریم فراگیر و خطری که متوجه سرنوشت نظام است، گفت: «مجلس برای ما مهم است برای سرنوشت ما مهم است یک کسی نگوید که حالا هر کس می‌خواهد انتخاب بشود من که دوست های من صلاحیتشان رد شده من که هم حزبی های من صلاحیتشان تایید نشده حالا هر مجلسی که می خواهد بشود مجلس می‌خواهد قانون برای ما وضع کند این قانون مال همه ما هست در زندگی ما اثر دارد در زندگی بچه‌های ما اثر دارد گاهی برخی از قوانین سالیان دراز باقی می ماند یک دهه دو دهه گاهی یک قرن باقی می‌ماند یک قانون تغییرات آن جزئی است اصل آن قانون باقی می ماند ما برای سرنوشت خودمان برای آینده خودمان شما فکر می‌کنید اگر مجلس یازدهم یک چیزی تصویب کرد به راحتی می شود در مجلس دوازدهم تغییرداد؟؟؟ خوب اینجوری نیست قانون می‌شود و بعد اجرا می‌شود بعد تغییر آن مشکل دارد بنابراین مجلس برای ما مهم هست به اضافه اینکه ما مسایل مهمی داریم در کشور ما در حال تحریم شدید و فشار شدید استکبار جهانی هستیم ما باید این تحریم را بشکنیم یا نه؟. ما چه کار کنیم در برابر این فشار؟ چه اقدامی باید بکنیم؟ اگر کسی بگوید تحریم را نمی‌شود شکست به هیچ قیمتی این حرف نادرست است.
ما یک بار پشیمانش کردیم آوردیمش به زور پای میز مذاکره و اون سندی که دلش نمی خواست و دوست نداشت آن را امضا کرد باز هم باید این کار را بکنیم چه جوری باید آمریکا را بکشیم پای میز مذاکره!!! راهش وحدت ما است راهش اتحاد ما است. حالا اگر ما می خواهیم بایستیم در مقابل آمریکا یک نمونه آن ۲ اسفند هست ۲ اسفند باید بیاییم تو صحنه اونجا جای قهر دیگر نیست».