رحمانی فضلی، وزیر کشور رژیم به فضیحت تقلبات رایج در نمایشهای انتخاباتی رژیم اعتراف کرد.

وی گفت: بصورت تجربی بیشترین تخلفات اینجا صورت میگرفت اونهم به این صورت که مثلا شناسنامه هایی که مرده بودند افراد با شناسنامه اینها می آمدند رای میدادند شناسنامه های جعلی می آمدند با شناسنامه جعلی رای میدادند با یک شناسنامه بیش از دو بار سه بار چهار بار اگر میرفتند با اجرا و نظارت اونجا می ساختند می توانستند رای بدهند معمولا میرفتند پاک میکردند جوهرها را یک کارهایی میکردند و یا اینکه مثلا حوزه به حوزه وقتی دور دوم ممنوع میشود میرفتند رای میدادند اینها خیلی کار را سخت واقعا میکرد عمده تخلفات اینجا بود.

وزیرکشور رژیم درباره وحشت رژیم از اعتراضات مردمی همزمان با نمایش انتخاباتی و بسیج هراسان رژیم برای مقابله با آن نیز گفت: ما مورد هجمه و مورد تحریم و مورد مخالفت و گاهی هم معاندت و اینها هستیم این عنصر همیشه نقش افرین است. در رادیو تلویزیون بیشتر با این مباحث مواجه هستید همه تحلیلهایشان هم به این است که اندک مخالفت یا اندک اعتراض یا اندک عدم همراهی مردم را در موضوعات مختلف بعنوان انفعال مردم یا عدم حمایت مردم یا از دست دادن پشتیبانی مردم برای نظام تحلیل میکنند. اما همینکه ۵۰ نفر ۱۰۰ نفر ۱۰۰۰ نفر یک جایی مثلا اعتراض باشد چنان پروپاگاندا میکنند و تبلیغ میکنند که به هر حال انگار همه مردم ناراضی هستند. افرادی هستند که با پخش شایعات غلط یا تحریک مردم برای حمله به ستاد یک نفر یک مسئله که جدی ایجاد میشود بعد این میتواند شتاب بگیرد همه این عناصر چون شناخته شده هستند برای نیروهای امنیتی انتظامی وزارت اطلاعات سپاه و اینها به هر حال کاملا ما الان آمادگی واقعا داریم.