اصفهان – مرکز سرکوب و شکنجه حکومتی – کانون شورشی ۷۵۰ – ۲۷بهمن