ولید فارس تحلیلگر امور ایران در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران زیرشدیدترین فشارهاست.

ولید فارس افزود:‌ رژیم ایران اول به خاطر حذف قاسم سلیمانی، دوم تردید اروپاییها نسبت به رژیم و سوم فشارهای آمریکا و البته بزرگترین مشکلی که رژیم دارد مردم ایران هستند. چرا که مردم علیه آنها برخاسته اند. رژیم ایران در حال حاضر برای بقایش می جنگد.