اخراج دیپلمات تروریست رژیم آخوندی از آلبانی یک اقدام ضروری که باید توسط سایر کشورهای سرمشق گرفته شود.

خانم مریم رجوی اخراج دو دیپلمات رژیم ایران توسط دولت آلبانی را یک اقدام شجاعانه و تحسین بر انگیز در راستای مبارزه با تروریسم و امینت مردم آلبانی و پناهندگان ایرانی توصیف کرد که باید توسط سایر کشورهای اروپایی سرمشق قرار بگیرد.

خانم رجوی افزود نمایندگی های رژیم ایران مرکز جاسوسی و تروریسم است. اغلب دیپلماتهای رژیم یا از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران می آیند و یا آموزش تروریستی و جاسوسی دیده و در خدمت آن هستند. در حالیکه مردم ایران در خیابانهای خواستار سرنگونی ملایان هستند اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال تروریسم رژیم آخوندی و تعطیل سفارت های رژیم در سایر کشورها ضرورت مضاعف دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵ژانویه ۱۳۹۸(۱۵ژانویه ۲۰۲۰)