فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن علیه ظلم و استبداد دیکتاتوری ولایت فقیه