سازمان عفو بین الملل خواستار محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها شد.

عفو بین الملل گفت جامعه جهانی باید روز ۸ نوامبر (۱۷آبان) در جلسه بررسی شورای حقوق بشر در ژنو بطور علنی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند. عفو بین الملل از کشورهایی که در این جلسه شرکت خواهند کرد مصرانه خواستار محکوم کردن نقض گسترده حقوق بشر در ایران شد...عفو بین الملل افزود: «از میزان اعدام های هولناک، تا آزار و اذیت مستمر مدافعان حقوق بشر، تبعیض گسترده علیه زنان و اقلیتها، و جنایات ادامه دار علیه بشریت، لیست نقض وحشتناک ثبت شده در ایران، وخامت شدیدی در وضعیت حقوق بشر را نشان می دهد». «جلسه بررسی حقوق بشر در سازمان ملل متحد فرصتی تعیین کننده برای جامعه جهانی ارائه میدهد تا پیام قاطع و روشنی برای مقامهای رژیم ایران ارسال کنند که رعایت نکردن تکان دهنده حقوق بشر در ایران تحمل نخواهد شد».