تظاهرات و تحصنهای گسترده در شهرهای لبنان ادامه دارد.

میادین اصلی بیروت همچنان صحنه تجمع و تظاهرات است.
روز چهارشنبه تظاهرکنندگان در طرابلس در مقابل بانکها و مؤسسات رسمی دست به تحصن زدند و خواستار تغییر ساختار سیاسی و برچیدن بساط سهمیه بندی گردیدند. به گزارش اسکای نیوز این تظاهرات وارد بیست و یکمین روز خود شده است.
تلویزیون العربیه گزارش داد: رژیم ایران که عواملش را در لبنان و عراق سالیان تأمین می کرده است نمی تواند از زیربار مسئولیت فساد سیاسی در این کشورها شانه خالی کند.
یک تظاهرکننده گفت:‌ اینکه همه چیز ما از ایران میآید، و مردممان به این روز سیاه افتاده اند هیچکس بجز رژیم ایران مسئولش نیست.
در خیابانهای لبنان شعارهای ضد رژیم ایران سر داده میشود مخصوصا بعد از این که نیروهای حزب الله به تظاهرکنندگان حمله کردند تا رعب و وحشت ایجاد کنند.
یک خانم تظاهرکننده گفت: اینها فکر نکنند که با اینکارشان میتوانند ما را بترسانند.
یک تظاهرکننده دیگر: پیام حسن نصرالله نشانگر وحشت او از وضعیت صحنه ایست که بوجود آمده.

دکتر ولید فارس طی مقاله یی نوشت:‌ تحولات دو هفته ای اخیر در عراق و لبنان حاکی از موفقیت قیام های مردمی است و چنین به نظر می رسد که این تظاهرات توانسته است از خطوط قرمز نظام های سیاسی در هر دو کشور عبور کند و پا به مرحله ای از پیروزی بگذارد که دیگر، فرصت سرکوبی این تظاهرات برای دولت ها ممکن نباشد. تداوم اعتراضات مردمی، امروز لبنان و عراق را با تحول شگرفی در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو به رو کرده است که نظام های سیاسی حاکم در بغداد و بیروت، توان مقابله با این تحولات را از دست داده اند و هیچ ترفندی برای بقای آن ها باقی نمانده است.
دکتر ولید فارس افزود: تداوم اعتراضات نمی تواند به سود سیاست های رژیم ایران تمام شود، بلکه ممکن است تظاهرات لبنان و عراق، انگیزه ای برای آغاز قیام گسترده ای مردمی در ایران باشد.