نصب بنرهای مریم رجوی توسط کانونهای شورشی در شهرهای تهران، شیراز و مشهد.